دریافت فایل های ارائه شده در سمینار
1394-02-17

بدین وسیله به کلیه شرکت کنندگان محترم سمینار می رساند، برای دریافت فایلهای ارائه شده توسط دکتر جرارد آندره کاپولینو و دکتر حامد نادمی،بایستی یک ایمیل با عنوان"فایل های ارائه" برای ما ارسال نمایید.