نمایه شدن مقالات
1393-08-07
نمایه شدن مقالات

با توافق پروفسور قره پتیان سردبیر محترم مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، مقالات برگزیده این سمینار با نظر هیئت داوران این مجله، در مجله فوق چاپ و نمایه خواهند شد.