تاریخ برگزاری
1393-05-14
تاریخ برگزاری

سمینار فناوری های الکترونیک قدرت در تاریخ دوازدهم و سیزدهم اسفندماه در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.