1. مقالات پذیرفته شده در سمینار فناوری های الکترونیک قدرت
2. تصاویر سمینار
3. دریافت فایل های ارائه شده در سمینار
4. آغاز ثبت نام اینترنتی
ثبت نام اینترنتی در سایت سمینار آغاز شد.
5. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقاله تا 24 آذر تمدید شد.
6. فراخوان ارسال مقالات(اطلاعیه دوم)
کمتراز یک ماه تا پایان مهلت ارسال مقالات برای سمینار فناوری های الکترونیک قدرت زمان باقیست.
7. نمایه شدن مقالات
مقالات برگزیده سمینار در مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران نمایه خواهند شد.
8. تمدید مهلت مرحله اول مسابقه
مهلت ارسال تا تاریخ 14 آبان ماه تمدید شد.
9. فراخوان مسابقه
فراخوان مسابقه بر روی سایت بارگذاری شد.
10. فراخوان مقاله
فراخوان مقاله بر روی سایت بارگذاری شد.
11. تاریخ برگزاری
تاریخ نهایی برگزاری سمینار مشخص شد.