نمایشگاه صنعتی (قسمت آزاد - بخش اول)
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
درجه یک غرفه درجه A 12 10,200,000 ریال
درجه دو غرفه درجه B 9 7,650,000 ریال
درجه سه غرفه درجه C 6 5,100,000 ریال
نمایشگاه صنعتی (قسمت آزاد - بخش دوم)
درجه یک غرفه درجه A 12 8,400,000 ریال
درجه دو غرفه درجه B 9 6,300,000 ریال
درجه سه غرفه درجه C 6 4,200,000 ریال
نمایشگاه صنعتی (قسمت حامیان سمینار)
درجه یک غرفه درجه A 12 22,200,000 ریال
درجه دو غرفه درجه B 9 16,650,000 ریال
درجه سه غرفه درجه C 6 11,100,000 ریال